Erelonen en kosten

Als uw juridische dienstverlener is het onze plicht om u volledige openheid te verschaffen over de kostprijs van deze dienstverlening. 

Voor een EERSTE GESPREK wordt een forfaitaire vergoeding van € 62.5 dit is 76 € inclusief BTW gevraagd.  Dit bedrag is onmiddellijk te voldoen.  Onder een eerste gesprek wordt verstaan dat u langskomt voor raad of advies en dat onze tussenkomst daarmee als beëindigd wordt beschouwd.  Als er evenwel uit het eerste gesprek een verdere opdracht tot bijstand volgt is bovenstaand bedrag niet te voldoen, maar gelden onderstaande bedragen.

De te betalen kostprijs voor verdere bijstand na een eerste gesprek, die u steeds terugvindt in een factuur met een detailopgave, bestaat uit twee delen.

Een deel van onze facturatie heeft betrekking op de kosten.  Dit zijn de kosten die het kantoor zelf heeft moeten maken om uw dossier te behandelen. De kosten bevatten de secretariaatskosten zoals opening dossier, dactylo, verzendingskosten, verplaatsingskosten, … en kosten die het kantoor zelf heeft voorgeschoten aan derden zoals griffiekosten, eventuele gerechts- en deurwaarderskosten, opzoekingen, …. .

Een tweede deel van onze facturatie bestaat uit de erelonen. Dit is de vergoeding voor de werkelijk geleverde intellectuele arbeid en de aangeleverde kennis waarvoor u beroep hebt gedaan op ons kantoor. Het ereloon wordt  bepaald rekening houdend met de effectief gepresteerde uren en het uurtarief dat geldt voor de advocaat die de prestaties heeft verricht. Ook de complexiteit, het belang, de aard en de hoogdringendheid van de zaak kunnen het uurtarief beïnvloeden. 

In bepaalde vooraf te bespreken gevallen gebruiken we niet het uurtarief maar een vast vooraf  af te spreken bedrag.  

Het is altijd mogelijk de financiële afspraken in een overeenkomst vast te leggen.

In geval de zaak met succes afgerond wordt, heeft Merrie Advocaten het recht een succesfee in rekening te brengen.

Tussentijds, maar zeker bij het afsluiten van uw dossier ontvangt u een gedetailleerd overzicht van de gemaakte kosten en geleverde prestaties. 

Tijdens de behandeling van het dossier zullen we op geregelde tijdstippen provisies opvragen, die dan uiteraard in min worden gebracht op de eindafrekening.

Voor de dekking van onze erelonen en kosten kan u ook beroep doen op rechtsbijstand afgesloten bij uw verzekeraar. In dat geval betaalt uw verzekeraar onze prestaties en kosten.  In dat verband wijzen wij er u graag op dat u in het kader van een door u afgesloten rechtsbijstandsverzekering altijd het recht hem om zelf uw advocaat te kiezen.

Vanaf 1 januari 2014 dient op de erelonen en administratieve kosten 21% BTW te worden aangerekend.

 

 

VIA ONDERSTAANDE LINK KAN U KENNIS NEMEN VAN HET DETAIL VAN ONZE HUIDIGE TARIEVEN, ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID.