Afspraak maken

Algemene Voorwaarden

01 Tarieven

(geldig vanaf 1 september 2022)

Mijn kantoor zal steeds volledige openheid geven over de door haar toegepaste tarieven.
De cliënten zullen voorafgaandelijk ingelicht worden over de berekeningswijze. 
Op vraag van de cliënt kan voorafgaandelijk een overeenkomst met de cliënt over het ereloon en de kosten worden opgesteld.

Rekeningnummer – ondernemingsnummer – BTW

Advocatenkantoor Marc Merrie bvba  hierna genoemd Merrie Advocaten
Puntstraat 12
2250 Olen
BTW/KBO: BE 0553 937 603

Kantoorrekening: BE36 3631 3535 7981 (BBRUBEBB)
Derdenrekening: BE94 6302 1503 4814 (BBRUBEBB)

Als uw juridische dienstverlener is het mijn plicht om u volledige openheid te verschaffen over de kostprijs van mijn dienstverlening. 

Een eerste deel van mijn facturatie betreft het ereloon en heeft betrekking de vergoeding voor de door mij geleverde juridische bijstand.  Dit ereloon bedraagt 125 € per uur, ex btw.

Een tweede deel van mijn facturatie betreft de kosten die verbonden zijn aan de behandeling van uw dossier.  Zij worden als volgt betrekend

  • een vaste vergoeding voor de kantoorkosten (gebouw, nutsvoorzieningen, adminstratie, abonnementen, opzoekingen, …) berekend aan 25% op het ereloon,
  • een vaste correspondentievergoeding (opvolgen correspondentie , berekend aan 25% op het ereloon,
  • een variabele kilometervergoeding van 0,75 EUR per kilometer,
  • een variabele verplaatsing- en wachttijdvergoeding van 62,5 EUR per uur,
  • deze bedragen moeten verhoogd met 21% btw.

 

Alle bedragen zijn

  • eventuele griffiekosten, gerechts- en deurwaarderskosten die aan de effectieve kost in rekening worden gebracht, zonder btw.

De advocaat zal voor de aanvang van de opdracht, alsook in de tijdens de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten (provisies) vragen.

Elke vertraging in de betaling staat de advocaat toe de uitvoering van zijn opdracht op te schorten tot de openstaande betaling wordt geregulariseerd.

02 Algemene voorwaarden

(geldig vanaf 1 september 2022)

1.De facturen dienen door de cliënt betaald te worden uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum.

Protest dient ten laatste acht dagen na de factuurdatum schriftelijk, en gemotiveerd, kenbaar gemaakt te worden.

2. Bij gebreke aan of bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd à rato van 5% op jaarbasis samen met een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 10% op het laattijdig betaalde factuurbedrag, met een minimum van € 75,00.

Wanneer de debiteur handelaar is, zijn de intresten verschuldigd, zoals voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Merrie Advocaten heeft bij wanbetaling het recht om haar prestaties / diensten op te schorten tot volledige aanzuivering van de achterstand.

3. De beroepsaansprakelijkheid van Merrie Advocaten is begrensd tot het door de beroepsverzekeraar van Merrie Advocaten uitbetaald bedrag. Merrie Advocaten is verzekerd bij verzekeringsmaatschappij NV Amlin Europe. Op eerste verzoek kan een exemplaar van de polis worden verkregen.

4. Eventuele geschillen worden enkel beheerst door het Belgisch recht en worden beslecht door ofwel het Vredegerecht van Turnhout, ofwel de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout ofwel de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout.  Zowel Merrie Advocaten als de cliënt hebben het recht om voorafgaand aan enige procedure te trachten het geschil op te lossen via arbitrage dan wel via advies georganiseerd door de Orde van Advocaten (zogenaamde taxatiecommissie).

Dienstenwet

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan één of meerdere van de advocaten binnen het kantoor Merrie Advocaten. Al onze advocaten zijn advocaat in België en zijn ingeschreven aan de Belgische balie.

Merrie advocaten is een burgerlijke maatschap. Onze advocaten oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandige.

Het ondernemingsnummer van Merrie Advocaten is BE 0553 937 603.

De beroepsaansprakelijkheid in eerste rang van alle advocaten binnen ons kantoor is via de Orde van Advocaten verzekerd.

Het verzekerde bedrag is 1.250.000,00 EUR per schadegeval, alle schade inbegrepen.

De aansprakelijkheid van de advocatenassociatie is beperkt tot het bedrag gedekt door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid.

De polis, die de beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

2.Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij onze advocaten terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies en bijstand bij geschillen voor de rechtbank, alsmede bemiddeling.

De deontologische regels kunnen geraadpleegd worden op volgende website: www.advocaat.be.

De cliënt zal spontaan alle relevante informatie verstrekken en zijn correcte medewerking aan het verloop van het dossier verlenen.

De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de advocaat verstrekte informatie.

Met betrekking tot toegezonden stukken mag de cliënt er pas op vertrouwen dat zij door de advocaat zijn ontvangen, indien de behandelende advocaat persoonlijk bevestiging hierover aflevert.

De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst.

De verbintenis van een advocaat is een inspanningsverbintenis.

Het staat de advocaat vrij om, behoudens andersluidende afspraak, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door een door hem aangewezen advocaat en/of medewerker.  Deze voorwaarden blijven daarbij van toepassing.

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen, op voorwaarde dat de staat van kosten en ereloon, rekening houdende met de prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst, wordt voldaan.

De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, o.a. indien de vertrouwensrelatie door toedoen van de cliënt in het gedrang is gebracht, de gevraagde provisies of tussentijdse staten niet worden betaald binnen de maand na de vervaldag, de wijze waarop de cliënt zijn zaak behandeld wenst te zien in strijd is met de deontologische regels der advocatuur.

3.Voor informatie of bij klacht

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u ons bereiken:

  • via post op het adres: Puntstraat 12 te 2250 Olen,
  • via e-mail op het adres: advocaat@merrie.be,
  • of via telefoon op het nummer: 014/80.04.90.
e-mail disclaimer

E-mails, die u van ons ontvangt, kunnen gevoelige en vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u een bericht per vergissing hebt ontvangen, gelieve ons hiervan dan onmiddellijk op de hoogte te brengen en vernietig het bericht zonder het te lezen, te kopiëren of de inhoud ter beschikking te stellen van anderen.

In geen geval is Merrie Advocaten aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie. De inhoud hiervan kan Merrie Advocaten op geen enkele wijze juridisch binden.

03 Privacyverklaring

1 Wie?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke ADVOCATENTKANTOOR MARC MERRIE BVBA met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Puntstraat 12, met ondernemingsnummer BTW BE0 0553.937.603, en als contactpersoon voor de verwerking Marc Merrie (marc.merrie@merrie.be

2 Welke gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt: 

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

3 waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Een advocaat treedt op als juridisch adviseur, vertegenwoordiger in rechte of voor andere doeleinden, en zal voor de goede uitvoering van het beroep verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig heb. 

In de interactie met overheden, deurwaarders, actoren van justitie, is het eventueel mogelijk dat persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt. 

De persoonsgegevens van onze cliënten worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan ADVOCATENTKANTOOR MARC MERRIE BVBA worden toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten het Advocatentkantoor Marc Merrie bvba niet. 

4 Duur van de verwerking

ADVOCATENTKANTOOR MARC MERRIE BVBA bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd. 

Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op juridische dossiers van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Er zijn gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers. 

ADVOCATENTKANTOOR MARC MERRIE BVBA bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen. ADVOCATENTKANTOOR MARC MERRIE BVBA is verbonden door het beroepsgeheim, waar ook persoonsgegevens onder vallen. 

5 veiligheidsmaatregelen

ADVOCATENTKANTOOR MARC MERRIE BVBA heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

ADVOCATENTKANTOOR MARC MERRIE BVBA heeft bovendien de keuze gemaakt voor een software voor advocatenkantoren (Kleos van Wolters Kluwer) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001). 

(Artikels 24 en 28 GDPR) 

6 rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat ADVOCATENTKANTOOR MARC MERRIE BVBA van uw persoonsgegevens maakt. 

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ADVOCATENTKANTOOR MARC MERRIE BVBA. Daarnaast hebt u steeds het recht om ADVOCATENTKANTOOR MARC MERRIE BVBA te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

6.2 Recht van verzet 

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven. 

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan ADVOCATENTKANTOOR MARC MERRIE BVBA in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

6.4 Recht van intrekking van de toestemming 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. 

6.5 Uitoefening van uw rechten 

U kan uw rechten uitoefenen door ADVOCATENTKANTOOR MARC MERRIE BVBA daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar marc.merrie@merrie.be, per post naar 2250 Olen, Puntstraat 12 of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart. 

6.6 Automatische beslissingen en profiling 

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door ADVOCATENTKANTOOR MARC MERRIE BVBA evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

6.7 Recht om klacht in te dienen 

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 

1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 

7 cookies

Het surfen op de website van ADVOCATENTKANTOOR MARC MERRIE BVBA kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan. 

8 nieuwsbrieven

ADVOCATENTKANTOOR MARC MERRIE BVBA neemt zijn rol als juridisch adviseur ernstig en wenst zijn cliënten graag pro-actief te informeren omtrent belangrijke wijzigingen in de wetgeving of trends in de rechtspraak, die mogelijks voor de cliënt gevolgen kunnen hebben. 

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verzoekt ADVOCATENTKANTOOR MARC MERRIE BVBA elke cliënt om een voorafgaande toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven. 

Bij elke vorm van informatieve communicatie zal ADVOCATENTKANTOOR MARC MERRIE BVBA steeds de mogelijkheid bieden om de gegeven toestemming terug in te trekken, mocht dat eventueel nodig zijn. 

9 wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Laatst bijgewerkte versie: 6 juni 2018